Поръчай бижута, минерали, скъпоценни камъни директно по телефона или email   |    0885 598 578    |    info@vantony.com

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.VANTONY.COM

 

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между ВАНТОНИ дружество с ограничена отговорност, регистрирано в град София, ЕИК 130492537, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш” 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

 

и

 

от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.vantony.com

 

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин www.vantony.com стоки

Чл.2. Доставчикът публикува на адрес www.vantony.com:

 

- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; - продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; - информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; - правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; - периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; - минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги; - всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

 

Чл.3.

 

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.vantony.com стоки, Потребителят е необходимо да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.vantony.com. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

С акта на регистрацията си Потребителят предоставя доброволно и свободно личните си данни и дава изрично „онлайн” съгласието си същите да бъдат обработвани и съхранявани от „ВАНТОНИ” ООД за обработка и доставка на направената поръчка, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). „ВАНТОНИ” ООД събира следните лични данни, предоставени лично от Потребителя, като субекти на данните, а именно: име, телефон за връзка, e-mail адрес, адрес за плащане и доставка. Личните данни, които Потребителят предостави се използват за обработка и доставка на неговата поръчка/и. Не се предоставят на трети лица. Достъп до тях има само „ВАНТОНИ” ООД, Потребителят като субект на лични данни, държавни органи в рамките и в обема на техните правомощия по закон и операторът на куриерска услуга с цел доставка. Съгласно Общия регламент за защита на данните, Потребителят има право на достъп до личните данни, които Доставчикът обработва на посочения електронен адрес: http://vantony.com. Потребителят има право да поиска неговите лични данни да бъдат коригирани, изтрити (право „да бъде забравен“), да бъде ограничено обработването им, има право на преносимост на данните и на възражение за обработване на събраните данни като за това може да изпрати e-mail на адрес: info@vantony.com. В случай, че Потребителят счете, че личните му данни се обработват незаконосъобразно, или са нарушени правата му по отношение обработката на личните му данни, може да се обърне към надзорния орган за защита на личните данни в Република България: Комисия за защита на личните данни, Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.,Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

 

Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.vantony.com.

 

Чл.5. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купи”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчай”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането и /й/. При извършена заявка електронният магазин www.vantony.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.vantony.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

 

Чл.6. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон предприема действия по уговаряне с Представител на електронния магазин www.vantony.com на изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.

 

Чл.7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин увогорен между Потребителя и Представител на електронния магазин www.vantony.com , като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

 

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес. Срокът за доставка е не повече от 30 дни, освен ако Представител на електронен магазин www.vantony.com и Потребителя не са уговорили друг срок.

 

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Чл.10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

 

Чл.11. Доставчикът има право:

 

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

- да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;

- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Чл.12. Доставчикът:

 

- полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

- не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в интернет магазина и/или в потребителския профил електронни препратки;

- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

- Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Доставчика в разрез с изискванията, заложени в българското законодателство, нито да го освобождава от отговорност в области, за които това не е възможно съгласно законодателството.

 

Чл.13. Потребителят се задължава:

 

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

- да плати цената на заявената от него стока;

- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

- да получи стоката;

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

- да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

Чл.14. Потребителят има право на:

 

- достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

- да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;

- да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;

 

Всеки потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност/ има право да се откаже от поръчаните от нас стоки от онлайн магазина в рамките на 14 работни дни, считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена и по условията на чл. 55 от ЗЗП. Предходното изречение не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания

Ако потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ (вижте по-долу) и да върне стоката в рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора при горните условия, заедно с всички придружаващи документи (удостоверяващи плащане и договора) на адреса на магазина на „ВАНТОНИ” ООД, от който е изпратена.

„ВАНТОНИ” ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас). „ВАНТОНИ” ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Всички стоки, предлагани за продажба от „ВАНТОНИ” ООД на лица, имащи качеството потребител съгласно §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки / всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия /, са с двугодишна законова гаранция, по смисъла на чл. 31 от ЗПЦСЦУПС.

 

В случай, че имате качеството потребител, съгласно посочените разпоредби и за закупената от Вас потребителска стока възникнат производствени дефекти в рамките на законовия, двугодишен гаранционен срок, Вие имате право да предявите рекламация. Рекламацията може да бъде предявена, като се обърнете към „ВАНТОНИ” ООД, на място в някой от търговските ни обекти, на адреса ни на управлиние или по имейл: info@vantony.com . Важно е да посочите точно и ясно вида на дефекта и да ни изпратите изделието, за да може да разгледаме и удовлетворим Вашата рекламация в едномесечен срок. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

касова бележка или фактура;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

Гаранцията не се признава в случаите, когато:

Покритието на бижуто падне в следствие на неправилна грижа, като например контакт с почистващи препарати, минерална и/или солена вода, козметични продукти;

Бижуто промени цвета си в следствие на контакт с минерална и/или солена вода, козметични продукти, почистващи препарати;

Бижуто е надраскано, скъсано или спукано в следствие на неправилна употреба;

Камъкът/камъните са паднали, счупени или надраскани в следствие на неправилна употреба, като например удряне или изпускане.

Чл.15. Потребителят се задължава:

 

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.vantony.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия и при спазване на Закон за защита на потребителите  и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

- да не извършва неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

Чл.16. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

 

Чл.17. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

 

Чл.18. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

 

Чл.19. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 

Чл.20. Нищожността на отделни части не влече нищожност на общите условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

 

Чл.21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: ec.europa.eu/odr.

 

Чл.22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

 

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

 

www.vantony.com е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

 

"Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

 

„Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.vantony.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.vantony.com да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

 

„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в www.vantony.com.

 

„Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.vantony.com стоки и услуги.

 

„Нюзлетър/електронен бюлетин” („newsletter”) е редовно дитрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.

 

„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

 

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

 

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

 

„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 

„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

 

„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

„Неправомерни действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

 

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Тези Общи условия и правила са изготвени на български език. Всяка версия на тези Общи условия и правила, на който и да е друг език е подготвена, за да осигури по-лесен достъп. Версията на български език ще се ползва с приоритет в случай на спорове.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

 

До „ВАНТОНИ” ООД, ЕИК 130492537, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул. Кукуш № 2, тел.: +359 885 598 578 е-mail: info@vantony.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

................... ..................................

 

/Дата/ /Подпис на потребителя/

 

Copyright WWW.VANTONY.COM 2006

Любопитно

Хелиодор Хелиодор

Хелиодор

Хелиодор или Златист Берил Повечето купувачи на скъпоценни камъни добре познават най-прочутите членове на семейството на берила – смарагд и аквамарин. Някои познават и розово-оранжевия берил, известен под името...

Vantony.com използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече за нашата Политика относно бисквитките.